Συνεργασία με Γονείς και Σχολείο

Μία προσπάθεια παιδαγωγικής παρέμβασης είναι αποτελεσματική μόνο αν συνοδεύεται από τη στενή συνεργασία του θεραπευτικού πλαισίου με τους γονείς του παιδιού αλλά και με το σχολικό του περιβάλλον.

 

Η λεπτομερής και συχνή ανταλλαγή πληροφοριών για την καθημερινότητα του παιδιού, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, παρέχει στους ειδικούς παιδαγωγούς τα απαραίτητα στοιχεία, αφενός για τον αρχικό σχεδιασμό της εξατομικευμένης παρέμβασης και αφετέρου για τη συνεχή αξιολόγηση και την ενδεχόμενη τροποποίησή της, ανάλογα με την πορεία προόδου του παιδιού.

 

Εκτός αυτών, το θεραπευτικό πλαίσιο οφείλει να παρέχει ενδελεχή ενημέρωση και ανατροφοδότηση, ταυτόχρονα, προς τους γονείς αλλά και προς τους εκπαιδευτικούς του παιδιού, φροντίζοντας να εγκατασταθεί μία κοινή, τριμερής γλώσσα επικοινωνίας. Έτσι, καμία πληροφορία δε μένει ανεκμετάλλευτη από κανέναν ενήλικο που εμπλέκεται στην παιδαγωγική διαδικασία.

 

Στο ΔΕ.Κ.Α., η ενημέρωση αυτή είναι προφορική ή γραπτή, διακριτική, εχέμυθη και με την κατάλληλη συχνότητα, ώστε να είναι ικανοποιητική. Εκτός αυτού, οποιοδήποτε αίτημα ή ανάγκη των γονέων ή του σχολείου για έκτακτη επικοινωνία αντιμετωπίζεται άμεσα, με ειλικρινές ενδιαφέρον και διάθεση συνεργασίας.