Διαδικασία Έγκρισης από Ταμεία 

 

 

 

 

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία οφείλουν να υποστηρίζουν, σύμφωνα με το Νόμο, τις θεραπείες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των διάφορων ψυχολογικών – μαθησιακών – συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών (για το σχετικό ΦΕΚ, δείτε εδώ).  

 

Η υποστήριξη αυτή πρακτικά συνίσταται στην επιστροφή (μέρους ή του συνόλου) της μηνιαίας δαπάνης για την πραγματοποίηση τέτοιων θεραπειών.

 

Για να γίνει αυτό, ο Νόμος ορίζει τα εξής:

 

  • Η διάγνωση πρέπει να τεθεί αποκλειστικά (τουλάχιστον προς το παρόν) από φορέα του Δημόσιου Τομέα, από παιδίατρο, αναπτυξιολόγο ή παιδοψυχίατρο.

  • Στην Ιατρική Γνωμάτευση που παρέχεται να προτείνονται, για αυτή τη διάγνωση, θεραπείες συγκεκριμένες ως προς το είδος τους, τη συχνότητα και την προτεινόμενη διάρκειά τους. Η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνεται στην Ιατρική Βεβαίωση / Ιατρικό Σημείωμα που χορηγεί ο φορέας του Δημοσίου στους γονείς του παιδιού (για Κατάλογο Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα, δείτε εδώ).

  • Ο γονέας μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε θεραπευτικό πλαίσιο («Κέντρο») επιλέξει ο ίδιος για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων θεραπειών. Δεν απαιτείται (και δεν υπάρχει) καμία συγκεκριμένη σύμβαση τέτοιου πλαισίου με τον ΕΟΠΥΥ.

  • Το Κέντρο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, τόσο από νομική όσο και επιστημονική πλευρά. Για την πιστοποίηση αυτής της νομιμότητας του Κέντρου, το Ασφαλιστικό Ταμείο ζητά από τον γονέα να του προσκομίσει (α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του, και (β) αντίγραφο του αναγνωρισμένου από το Κράτος πτυχίου όλων των επιστημόνων/θεραπευτών που θα αναλάβουν το παιδί. Αυτό γίνεται μόνο κατά την πρώτη επαφή του γονέα με το Ασφαλιστικό Ταμείο και επαναλαμβάνεται μόνο σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής του Κέντρου.

  • Εφόσον όλα τα παραπάνω έχουν γίνει σωστά, το Ταμείο παρέχει Έγκριση κάλυψης των θεραπειών.

  • Στη συνέχεια, κάθε μήνα, ο γονέας προσκομίζει στο αρμόδιο Τμήμα του Ταμείου του την εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και λαμβάνει την επιστροφή των χρημάτων που αναλογούν στις πραγματοποιηθείσες θεραπείες σύμφωνα με το Κρατικό Τιμολόγιο. 

  • Λόγω του γνωστού σε όλους γραφειοκρατικού μηχανισμού του Δημόσιου Τομέα, είναι συχνή η καθυστέρηση της απόδοσης αυτών των χρημάτων στην αρχή της διαδικασίας. Όταν όμως αυτή ξεκινήσει, είναι πλέον τακτική και συνεπής.

  • Τυχόν απόφαση αλλαγής θεραπευτικού πλαισίου είναι πάγιο και αναφαίρετο δικαίωμα του γονέα. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που χρειάζεται εκ νέου είναι η προσκόμιση των πιστοποιήσεων του νέου Κέντρου και όχι της όλης διαδικασίας διάγνωσης και έγκρισης.

  • Λίγο πριν το πέρας του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αρχική διάγνωση (συνήθως: ένα έτος), ο γονέας χρειάζεται να επισκεφθεί το φορέα του Δημοσίου ο οποίος τη χορήγησε και να ζητήσει επανεκτίμηση της κατάστασης του παιδιού. Αν κριθεί απαραίτητη η συνέχιση των θεραπειών (ή ακόμα και η τροποποίηση αυτών), προσκομίζει τη νέα διάγνωση στο Ταμείο και η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

  • Προφανώς, είναι αυτονόητο πως, για να γίνουν όλα όσα αναφέρθηκαν, χρειάζεται ο γονέας να είναι ασφαλιστικά ενήμερος και το παιδί του να θεωρείται «προστατευόμενο μέλος» του.