Το τελικό πόρισμα της Διεπιστημονικής Ομάδας παρουσιάζεται στους γονείς του παιδιού σε προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

 

Στη συνάντηση αυτή συζητούνται τυχόν απορίες και σκέψεις των γονέων σχετικά με τη διαγνωστική θέση, το προτεινόμενο πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τους ζητούμενους θεραπευτικούς ή εκπαιδευτικούς στόχους.

 

Επίσης σχεδιάζεται το εξατομικευμένο για το συγκεκριμένο παιδί\έφηβο πρόγραμμα θεραπείας ή μαθησιακής αποκατάστασης, διαμορφώνονται οι βασικές γραμμές της απαραίτητης και στενής μελλοντικής συνεργασίας των γονέων με το θεραπευτικό πλαίσιο και τακτοποιούνται οι πρακτικές λεπτομέρειες, ούτως ώστε να μπορέσει το πρόγραμμά να ξεκινήσει και να συνεχίσει απρόσκοπτα.

 

Το πόρισμα της αξιολόγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας καθώς και οι προτάσεις για την τυχόν θεραπευτική παρέμβαση, δίνονται βεβαίως γραπτώς και ενυπόγραφα στους γονείς κατά την ανακοίνωση αυτή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (η οποία μπορεί να έχει ήδη γίνει από κάποιον άλλο έγκυρο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό) οι γονείς μας αναθέτουν και την υλοποίηση του θεραπευτικού προγράμματος.

 

Η προσπάθειά μας είναι, πάντοτε με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης να παρέχουμε τις απαραίτητες θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη μας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του παιδιού και της οικογένειας.

 

Σε ολόκληρη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης, η Διεπιστημονική Ομάδα λειτουργεί συνδετικά και εποπτικά, παρακολουθώντας ανελλιπώς την πορεία του παιδιού, αξιολογώντας την επίτευξη των στόχων, επαναξιολογώντας τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα και συνυπολογίζοντας τις τυχόν αλλαγές των συνθηκών.